جبران خدمات | United Energy Developers

جبران خدمات

حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد شرکت انرژی گستران متحد مبتنی بر روش محاسبه حقوق ترکیبی ( ویژگی های شغل + ویژگی های شاغل) توانایی ها و خصوصیاتی است که هر فرد با خود به شرکت آورده و امکان استفاده از آن را به کارفرما می دهد
شاخص هایی همچون میزان تحصیلات، سوابق کار مرتبط، آموزش های تخصصی، مهارت های عمومی و تخصصی بر اساس رده های مختلف سازمانی و ميزان سطح کارایی، دارای امتیازات و ضرایب متفاوتي می باشد و میزان نیاز شرکت به آنها و اهمیت آنها در بازار کار، فاکتورهای تعیین کننده فوق می باشد