فرآیند توسعه درون سازمانی

ما در شرکت انرژی گستران متحد به دنبال خلق محیطی حرفه ای، برای به روز ترین عملکرد همکاران هستیم. در این رهگذر تلاشمان بر این است تا با آموزش های هدفمند بازخوردهای به هنگام و مدیریت عملکرد مناسب، مسیر تحقق و اهداف فردی و سازمانی اعضای خانواده انرژی گستران متحدرا فراهم آوریم. ما این فرآیندها را در بستری دوستانه، مشارکتی و شاد پیاده کرده و در این مسیر از پیشنهادات و توصیه های همکارانمان برای بهبود ساز و کارها بهره می گیریم. شرکت انرژی گستران متحد در پی همکاری با افراد مستعد و نخبگان توانمند این آب و خاک بوده و موفقیت های خود را در عرصه های ملی و بین المللی مرهون کوشش های تک تک اعضای خود می باشد.

ما امیدواریم با حرکت مستمر در مسیر بلوغ فردی و سازمانی در آینده بتوانیم در زمره شرکت های برتر دنیا، مکانی ایده آل برای اشتغال کارجویان ایران عزیز بسازیم.

   

آموزش

به منظور ارتقا سطح تخصص و مهارتهای فنی، تخصصی و مدیریتی کارکنان، شرکت انرژی گستران متحد فرآیند آموزشی خود را بر اساس نیازهای مبتنی بر شغل، مبتنی بر شاغل و مبتنی بر سازمان دسته بندی نموده و بر اساس مدل کرک پاتریک ارزیابی اثربخشی آموزش انجام می شود.

حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد شرکت انرژی گستران متحد مبتنی بر روش محاسبه حقوق ترکیبی (ویژگی های شغل + ویژگی های مشاغل) توانایی ها و خصوصیاتی است که هر فرد با خود به شرکت آورده و امکان استفاده از آن را به کارفرما می دهد.
شاخص هایی همچون میزان تحصیلات، سوابق کار مرتبط، آموزش های تخصصی، مهارت های عمومی و تخصصی بر اساس رده های مختلف سازمانی و ميزان سطح کارایی، دارای امتیازات و ضرایب متفاوتي می باشد و میزان نیاز شرکت به آنها و اهمیت آنها در بازار کار، فاکتورهای تعیین کننده فوق می باشد.

رفاهی

شرکت انرژي گستران متحد به منظور تقویت تعلق خاطر پرسنل و خانواده های آنها به سازمان پس از مطالعات فراوان طرحی تهیه نموده که این طرح با توجه به 7 محور ذیل شامل : نیاز های پایه/زیستی-روحی/روانی- نگهداشت نیرو – عاطفی- بهداشت و سلامت- امنیت- خود شکوفایی و نیاز به موفقیت – دسته بندی شده است. متناسب با هر یک از این محورها و مشخص نمودن مصادیق آنها، برنامه هایی در راستای ایجاد یک سیستم انگیزشی برای همكاران شرکت اجرا می گردد.